Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Prime Minister Employment Programme (PMEP)

आ.व. २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक विवरण सम्बन्धमा ।

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. ३) ।

राेजगार संयाेजककाे मासिक तलब सम्बन्धमा ।

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश) सहभागिता सम्बन्धमा ।

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. १ र गण्डकी प्रदेश)।

सहभागिता सम्बन्धमा ।

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. २) सहभागिता सम्बन्धमा ।

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. २) प्रगति विवरणको ढाँचा ।

पत्रकार सम्मेलन मिति २०७६/०४/१६ गतेको प्रेस नाेट ।

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमको हालसम्म प्राप्त प्रगतिको विवरण ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयाेजनाका तस्वीरहरु ।

वित्तीय प्रगति विवरणको पत्र

वित्तीय प्रगति विवरणको ढाँचा

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना संचालन अनुगमनको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा |

प्रगति विवरणको सूचना ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा ।

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

प्रदेश नं. ३ भित्रका स्थानीय तहहरुको लागि काठमाडौंमा आयोजना हुने अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीको कार्यक्रम स्थल Hotel Yellow Pagoda, जमल, कान्तिपथमा तोकिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

सहभागीहरूको दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धमा ।

प्रदेश स्तरीय अंतरक्रियात्मक कार्यक्रमको कार्यस्थल तोकिएको सम्बन्धमा।

तालीममा सहभागिता सम्बन्धमा ।

सशर्त अनुदान बाँडफाँडको बिबरण ।

कामका लागि परिश्रमिकमा आधारित समूदायिक आयोजना (संचालन तथा ब्यबस्थापन) कार्यबिधि, २०७६

बेरोजगार व्यक्तिको दर्ता प्रक्रिया।

सशर्त अनुदान बाँदफाँदको बिबरण ।

श्री स्थानीय तहहरु सबै- बेरोजगार व्यक्तिहरुको संकलित विवरण उपलबध गराइदिने सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तहहरु सबै- स्थानीय तहभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा

श्री सबै स्थानीय तह–अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी तथा त्रिपक्षीय समझदारी सम्बन्धमा ।

श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश–अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी तथा त्रिपक्षीय समझदारी सम्बन्धमा ।

रोजगार संयोजकको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची(२०७५।१२।२४)

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश- रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ. व. २०७५-२०७६ मा स्थानीय तहहरूलाई पठाईएको बजेटको विवरण

बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुले करार सम्झौता गर्न सम्पर्क राख्ने सम्बन्धमा ।

सबै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरु, योजना महाशाखा प्रमुख तथा अधिकृतज्यूहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अभिमुखिकरण कार्यकम संचालन हुने स्थान तोकिएको सूचना

सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा -स्थानीय तह सबै ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्बन्धमा ।

बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन- संसोधित अनुसूची-१ फाराम

बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा -श्री स्थानीय तह सबै ।

अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्बन्धमा ।

श्री सबै स्थानीय तह–कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश–कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा।