Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Prime Minister Employment Programme (PMEP)

श्री स्थानीय तहहरु सबै- बेरोजगार व्यक्तिहरुको संकलित विवरण उपलबध गराइदिने सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तहहरु सबै- स्थानीय तहभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा

रोजगार संयोजकको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची(२०७५।१२।२४)

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश- रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ. व. २०७५-२०७६ मा स्थानीय तहहरूलाई पठाईएको बजेटको विवरण

बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुले करार सम्झौता गर्न सम्पर्क राख्ने सम्बन्धमा।

सबै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरु, योजना महाशाखा प्रमुख तथा अधिकृतज्यूहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अभिमुखिकरण कार्यकम संचालन हुने स्थान तोकिएको सूचना

सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा

बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा -स्थानीय तह सबै

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्बन्धमा ।

बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन- संसोधित अनुसूची-१ फाराम

बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा -श्री स्थानीय तह सबै ।

अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्बन्धमा ।