कार्यविधि / मापदण्ड

कार्यविधि / मापदण्ड स्वीकृत प्रकार मिति
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालना तथा व्यवस्थापन कार्यविधी), २०७६ । नेपाल सरकार (मा. मन्त्रि स्तर) निर्णय बाट स्वीकृत मिति २०७६-७-२४
रोजगार संयाेजककाे पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६। नेपाल सरकार (मा. मन्त्रि स्तर) निर्णय बाट स्वीकृत मिति २०७६-७-६
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत मिति २०७६-१२-३०
बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन, २०७६ स्वीकृत मिति २०७६-८-१८