कार्यविधि / मापदण्ड

कार्यविधि / मापदण्ड स्वीकृत प्रकार
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी), २०७७ । स्वीकृत मिति - २०७७-७-२१
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया | नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर) निर्णय बाट स्वीकृत मिति - २०७७-४-११
रोजगार संयाेजककाे पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६। मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत मिति - २०७६-७-२९
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत मिति - २०७६-१२-३०
बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन, २०७६ स्वीकृत मिति - २०७६-८-१८