मा. रामेश्वर राय यादव
मन्त्री
User
सचिव
रामचन्द्र ढकाल
सहसचिव

राष्ट्रिय तथ्याङ्क

--
सूचिकृत बेरोजगार
व्यक्तिको सङ्ख्या
पुरुष: , महिला: , अन्य:
--
घरधूरी
सङ्ख्या
--
कूल रोजगारीका
दिनहरु
--
तालिम पाउने
बेरोजगारको सङ्ख्या
--
रोजगारीमा खटिन
बाँकी व्यक्तिको सङ्ख्या
--
रोजगारीमा खटिएको
व्यक्तिको सङ्ख्या