प्रकाशन - प्रस्तुतिकरणहरु

प्रस्तुतिकरणहरु स्वीकृत प्रकार
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (स्थानीय तहका कर्मचारीको तालिम प्नयाेजनकाे लागि तयार पारिएको) - २०७७-८-१५
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवा-रुप)को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि तालिम / अभिमूखिकरण प्रयोजनका लागि मात्र) - २०७७-८-१०
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (युवा-रुप) आयोजनाको बजेट, वित्तीय विवरण तथा लेखाङ्कन -
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्ष ‍‍ ( स्थानीय तहका कर्मचारीको तालिम प्नयाेजनकाे लागि तयार पारिएको) २०७७ असोज -
आन्तरिक रोजगारीको अवधारणा, रोजगारमूलक सेवा र कार्यक्रम ( स्थानीय तहका कर्मचारीको तालिम प्नयाेजनकाे लागि तयार पारिएको) २०७७ असोज -
कामका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि । -
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका । -
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको परिचय । -
रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन । -
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दस्तावेज । -