सूचनाहरू

सूचना मिति
रोजगारीमा संलग्न गराउने सम्बन्धमा । २०७८-८-१६
आ.व. 2077-78 को प्रमाणित आर्थिक विवरण सम्बन्धमा । २०७८-८-१३
लागत साझेदारी सम्बन्धमा । २०७८-८-८
TOR Environment and Safeguard Specialist २०७८-८-५
TOR Financial Management Specialist २०७८-८-५
TOR Project Officer २०७८-८-५
EOI Notice २०७८-८-५
बार्षिक समिक्षा सम्बन्धमा । २०७८-७-८
तलब भत्ता सम्बन्धमा । २०७८-६-१९
कार्यस्थलमा आधारित सीप बिकाश तालिम सञ्चलनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा २०७८-६-११
Notice of Short listed firms for "Development of Vocational and Life Skills Training Modules' २०७८-४-२९
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आ.व. 077/78 को SUTRA Software मा खर्च लेखाङ्कन सम्बन्धमा । २०७८-४-२०
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्ने र खर्चको आर्थिक विवरण सम्बन्धमा । २०७८-४-५
रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीलाइ तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । २०७८-४-१
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम "श्रमको सम्मान" आज मिति: २०७८/०३/२९ बेलुका ७ बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदैछ। २०७८-३-२९
EOI Final PPMO & TOR Development of Vocational and Life skills Training Modules २०७८-३-२७
रोजगार संयोजकको नपुग तलब, स्थानीय भत्ता र प्राविधिक सहायकको नपुग स्थानीय भत्ता सम्बन्धमा | २०७८-३-२३
रोजगार संयोजकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार सम्बन्धमा । २०७८-३-२२
तेस्रो किस्ताको रकम निकासा सम्बन्धमा । २०७८-३-२०
चालु आ.व.को श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा दावी सम्बन्धमा | २०७८-३-१६
SuTRA प्रगति LMBIS बाट ३३१ को फुकवा स्था.तहको विवरण | २०७८-३-८
आ.व.२०७८/७९ प्र.म.रो.का.को बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन । २०७८-३-४
आ.व. २०७८/७९ स्थानीय तहको लागि C4W सशर्त अनुदान २०७८-३-४
Cancellation Notice of Project Officer Contract ID: NP-MOLESS-124106-CS-INDV २०७८-३-७
श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको सूचना | २०७८-३-७
सिलवन्दी बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना । २०७८-३-७
Cancellation Notice of EOI document of the Development of Training Curriculum for Life Skills and Market Based Short Term skills training २०७८-३-६
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना । २०७८-२-१९
प्र.म.रो.का सञ्चालन गर्दा कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालन गर्नु पर्ने न्यूनतम सतर्कता सम्बन्धमा । २०७८-२-३
प्र.म.रो.का.को प्रगति SuTRA र EMIS प्रविष्ट गरे पश्चात बजेट फुकुवा हुने सम्बन्धमा । २०७८-२-२
तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा २०७८-१-२१
आगामी आ.व.को बेरोजगार व्यक्तिको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने समय थप सम्बन्धमा । २०७८-१-७
Virtual Orientation सम्बन्धमा । २०७८-१-३
https://pmep.gov.np मा EMIS Link परिवर्तन सम्बन्धी | २०७७-१२-२७
प्र.म.रो.का. खर्च लेखाङ्कनमा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा । २०७७-१२-२७
प्र.म.रो.का.को कार्य प्रगति विवरण प्रविष्टि कार्यान्वयन सम्बन्धमा । २०७७-१२-२५
विभिन्न पाँच कार्यक्रम मार्फत १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइँदै | २०७७-१२-१४
५० दिने सीपमूलक तालिमका विषय/क्षेत्रहरु बारे जानकारी दिने सम्बन्धमा । २०७७-१२-२०
निकासा फुकुवा । २०७७-१२-१७
EMIS मा विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धी Virtual Training सम्बन्धमा | २०७७-१२-१०
प्राविधिक सहायकलाई Virtual Training सम्बन्धमा । २०७७-१२-६
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आ.व. २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्तिहरूको विवरण प्रविष्टि गर्ने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना | २०७७-११-२८
तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । २०७७-११-२५
Vacancy for Project Officer २०७७-११-२४
Vacancy for Senior IT and MIS Specialist २०७७-११-२४
Vacancy for IT Officer २०७७-११-२४
गाउँपालिकामा अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, युवालाई गाउँमै रोजगारी | २०७७-११-१८
प्र.म.रो.का. युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाको श्रोत फुकुवा भएको सम्बन्धमा । २०७७-११-१८
प्र.म.रो.का.को गत आ.व. 076-77 को भौतिक र वित्तीय प्रगति प्रविष्ट सम्बन्धमा । २०७७-११-१७
प्र.म.रो.का.को आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता सम्बन्धमा । २०७७-११-१७
बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । २०७७-११-१४
रोजगारमूलक आयोजनाका क्षेत्र र छनौट सम्बन्धमा । २०७७-११-१३
आगामी आ.व. २०७८-०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धमा । २०७७-१०-२८
प्र.म.रो.का.को खर्च प्रगति EMIS मा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । २०७७-१०-२७
तलब र स्थानीय भत्ता सम्बन्धमा । २०७७-१०-२३
प्र.म.रो.का.को बजेट खर्च सम्बन्धमा । २०७७-१०-२३
Environmental and Social Management Framework (ESMF) of Youth Employment Transformation Initiative २०७७-१०-१५
EOI Notice, Procurement Specialist, M&E Specialist, Financial Management Specialist २०७७-१०-१४
सीपमुलक तालिम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा । २०७७-१०-९
आ.ब.०७७/७८ का लागि सूचिकृत भएका बेरोजगारको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना | २०७७-१०-५
Addendum 1 of Electrical Equipment २०७७-९-२९
प्र.म.रो.का.को सशर्त अनुदान रकम बाँडफाँट सम्बन्धमा | २०७७-९-१४
बाेलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना । २०७७-९-१३
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा । २०७७-९-६
Virtual अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | २०७७-८-२९
प्र.म.राे.का.काे प्रथम चाैमासिककाे वित्तिय प्रगति सम्बन्धमा । २०७७-८-२४
बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । २०७७-८-९
Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा | २०७७-८-८
प्र.म.रो.का.को सशर्त अनुदान रकम निकासा सम्बन्धमा | २०७७-७-२५
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका तथा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि सम्बन्धमा | २०७७-७-२३
Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा | २०७७-७-२३
Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा | २०७७-७-१४
Virtual Training मा सहभागी हुने विषय र कार्यक्रमको कार्यतालिका सम्बन्धमा । २०७७-६-१५
Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा | २०७७-६-१२
बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा | २०७७-६-५
Virtual Training मा सहभागी हुने सम्बन्धमा | २०७७-६-७
नयाँ कर्मचारीले तालिम लिन गूगल फारममा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा | २०७७-६-६
समृद्धि परियोजनाबाट दिक्षीत प्रशिक्षार्थीहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । २०७७-६-१
EMIS प्रयोगकर्ता पुस्तिका | २०७७-५-२३
EMIS मा बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा | २०७७-५-१८
Virtual Orientation मा सहभागिता सम्बन्भमा | २०७७-५-१२
आ.व‍‍ २०७६/०७७ काे खर्च तथा प्रगति विवरण पठाउन ताकेता सम्बन्धमा । २०७७-५-१०
राेजगारीकाे हक सम्बन्धी ‌(दाेस्राे स‌ंशाेधन ) नियमावली, २०७५ २०७७-५-१०
श्रमिक सूचना बैंक: प्रारम्भिक अवधारणा | २०७७-४-३२
प्राविधिक सहायक छनाैट सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी । २०७७-४-२६
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ २०७७-४-२३
प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमकाे बजेट, आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ २०७७-४-२३
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल आयोजना कार्यान्वयनको सर्त सम्बन्धमा | २०७७-४-१६
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया | २०७७-४-१३
आ.व. २०७६/७७ को विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा | २०७७-४-१२
प्र. म. रो. का. को प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा | २०७७-४-९
रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार ब्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा । २०७७-३-३१
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download Word । २०७७-३-३१
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download PDF । २०७७-३-३१
नपुग तलब भत्ता सम्बन्धमा | २०७७-३-४
रोजगारमुलक आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने सम्बन्धमा | २०७७-२-१८
रोजगार संयोजक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा २०७७-२-१५
थप सशर्त अनुदानको विवरण । २०७७-२-१
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ २०७७-१-१५
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download PDF २०७६-१२-४
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download Word २०७६-१२-४
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा संशोधन भएको सूचना | २०७६-१२-४
रोजगार संयोजकको करार अवधि थप गर्ने बारे | २०७६-११-२८
न्युनतम रोजगार संलग्न हुनेको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना २०७६-११-२१
सशर्त अनुदानको विवरण । २०७६-११-४
सशर्त अनुदान कार्यान्वयन एवं खर्च गर्ने सम्वन्धमा । २०७६-११-१
रोजगार संयोजकको तलव र स्थानीय भत्ता सम्बन्धमा । २०७६-१०-१५
रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रमिक माग गरी काममा खटाउने बारे । २०७६-१०-३
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण प्रविष्टि गर्ने बारे जरुरी सूचना । २०७६-९-२२
आयोजनाको विवरण अनलाईन फाराममा भर्ने बारे सूचना । २०७६-८-२९
आयोजना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०७६-८-१९
बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन, २०७६ । २०७६-८-१९
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति सम्बन्धमा । २०७६-८-१७
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ । २०७६-८-५
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ सम्बन्धमा । २०७६-८-४
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ संशोधित सहित । २०७६-७-५
आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा । २०७६-७-२६
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधी, २०७६ । २०७६-७-२४
कार्यक्रम पेश गर्ने बारे । २०७६-७-२६
आ.व. २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । २०७६-७-१४
आर्थिक विवरण सम्बन्धमा । २०७६-६-२९
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. ३) । २०७६-६-२७
राेजगार संयाेजककाे मासिक तलब सम्बन्धमा । २०७६-६-१५
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश)। २०७६-६-२
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. १ र गण्डकी प्रदेश)। २०७६-५-२५
सहभागिता सम्बन्धमा । २०७६-५-१५
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. २) सहभागिता सम्बन्धमा । २०७६-५-११
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालसम्म प्राप्त प्रगतिको विवरण ।
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिमको प्रगति विवरणको ढाँचा । २०७६-५-११
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालसम्म प्राप्त प्रगतिको विवरण । २०७६-४-१६
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाका तस्विरहरु । २०७६-४-१६
वित्तीय प्रगति विवरणको ढाँचा। २०७६-४-१०
वित्तीय प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०७६-४-१०
श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश–कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । २०७६-१-१३
श्री सबै स्थानीय तह–कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । २०७६-१-१३
अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्बन्धमा । २०७५-१२-५
बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा -श्री स्थानीय तह सबै । २०७५-१२-४
बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन- संसोधित अनुसूची-१ फाराम । २०७५-१२-९
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्बन्धमा । २०७५-१२-१०
बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा -स्थानीय तह सबै । २०७५-१२-११
सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा । २०७५-१२-१३
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अभिमुखिकरण कार्यकम संचालन हुने स्थान तोकिएको सूचना । २०७५-१२-१३
सबै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरु, योजना महाशाखा प्रमुख तथा अधिकृतज्यूहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध । २०७५-१२-१३
बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुले करार सम्झौता गर्न सम्पर्क राख्ने सम्बन्धमा । २०७५-१२-१४
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ. व. २०७५-२०७६ मा स्थानीय तहहरूलाई पठाईएको बजेटको विवरण । २०७५-१२-२७
श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश- रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । २०७५-१२-२७
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना । २०७६-१-८
रोजगार संयोजकको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची । २०७५-१२-२४
श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश–अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी तथा त्रिपक्षीय समझदारी सम्बन्धमा । २०७६-१-९
श्री सबै स्थानीय तह–अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी तथा त्रिपक्षीय समझदारी सम्बन्धमा । २०७६-१-९
श्री स्थानीय तहहरु सबै- स्थानीय तहभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । २०७६-१-८
श्री स्थानीय तहहरु सबै- बेरोजगार व्यक्तिहरुको संकलित विवरण उपलबध गराइदिने सम्बन्धमा । २०७६-१-८
बेरोजगार व्यक्तिको दर्ता प्रक्रिया । २०७६-१-१७
सशर्त अनुदान बाँडफाँडको विवरण। २०७६-१-२०
तालीममा सहभागिता सम्बन्धमा । २०७६-१-२९
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०७६-२-२३
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा । २०७६-३-५
प्रगति विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । २०७६-३-५
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन अनुगमनको विवरण सम्बन्धमा । २०७६-३-१७
रोजगार संयोजक हाजिर भएको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना । २०७५-११-२७
सूचना । २०७५-११-१६
रोजगार संयोजकको करार सम्झौता सम्बन्धी सूचना । २०७५-११-१४
Verification सम्बन्धमा । २०७५-९-१८
रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको । २०७५-१०-२८
रोजगार संयोजकका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरुका लागि जानकारी । २०७५-१०-२
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । २०७५-१०-२