श्री गौरी शंकर चौधरी
मन्त्री
श्री सूर्यप्रसाद गौतम
सचिव
श्री सुमन घिमिरे
सहसचिव / राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक

राष्ट्रिय तथ्याङ्क

--
सूचिकृत बेरोजगार
व्यक्तिको सङ्ख्या
पुरुष: , महिला: , अन्य:
--
घरधूरी
सङ्ख्या
--
कूल रोजगारीका
दिनहरु
--
तालिम पाउने
बेरोजगारको सङ्ख्या
--
कूल आयोजना
संख्या
--
रोजगारीमा खटिएको
व्यक्तिको सङ्ख्या