ऐन तथा नियमावली

ऐन तथा नियमावली स्वीकृत प्रकार मिति
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणिकरण मिति २०७५-६-२
रोजगारीको हक सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन सहित) नियमावली, २०७५ । मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत मिति २०७६-४-५