निर्देशिका

निर्देशिका स्वीकृत प्रकार
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत मिति - २०७७-६-२९