संचार सामग्री

रोजगारमूलक सेवा मिति View
सीपमूलक तालिम सम्बन्धी सार्बजनिक सरोकारको मैथली भाषाको श्रव्य सन्देश । २०७८-३-१३ View
न्यूनतम रोजगार सम्बन्धी सार्बजनिक सरोकारको मैथली भाषाको श्रव्य सन्देश । २०७८-३-१३ View
श्रमको सम्मान सम्बन्धी सार्बजनिक सरोकारको मैथली भाषाको श्रव्य सन्देश । २०७८-३-१३ View
प्रमरोकाको परिचय सम्बन्धी सार्बजनिक सरोकारको मैथली भाषाको श्रव्य सन्देश । २०७८-३-१३ View
सीपमूलक तालिम सम्बन्धी सार्बजनिक सरोकारको श्रव्य सन्देश । २०७८-३-१३ View
न्यूनतम रोजगार सम्बन्धी सार्बजनिक सरोकारको श्रव्य सन्देश । २०७८-३-१३ View
श्रमको सम्मान सम्बन्धी सार्बजनिक सरोकारको श्रव्य सन्देश । २०७८-३-१३ View
सिप सिकौै अभियानको दृश्य सन्देश । २०७७-१२-१९ View