सूचनाहरू

सूचना मिति
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download PDF २०७७-३-३१
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download Word २०७७-३-३१
नपुग तलब भत्ता सम्बन्धमा | २०७७-३-४
रोजगारमुलक आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने सम्बन्धमा | २०७७-२-१८
रोजगार संयोजक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा २०७७-२-१५
थप सशर्त अनुदानको विवरण । २०७७-२-१
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ २०७७-१-१५
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा संशोधन भएको सूचना | २०७६-१२-४
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download Word २०७६-१२-४
बेरोजगार व्यक्ति दर्ताको लागि दिने निबेदनको ढाँचा Download PDF २०७६-१२-४
रोजगार संयोजकको करार अवधि थप गर्ने बारे | २०७६-११-२८
न्युनतम रोजगार संलग्न हुनेको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना २०७६-११-२१
सशर्त अनुदानको विवरण । २०७६-११-४
सशर्त अनुदान कार्यान्वयन एवं खर्च गर्ने सम्वन्धमा । २०७६-११-१
रोजगार संयोजकको तलव र स्थानीय भत्ता सम्बन्धमा । २०७६-१०-१५
रोजगार सेवा केन्द्रबाट श्रमिक माग गरी काममा खटाउने बारे । २०७६-१०-३
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण प्रविष्टि गर्ने बारे जरुरी सूचना । २०७६-९-२२
आयोजनाको विवरण अनलाईन फाराममा भर्ने बारे सूचना । २०७६-८-२९
बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण मार्गदर्शन, २०७६ । २०७६-८-१९
आयोजना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०७६-८-१९
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति सम्बन्धमा । २०७६-८-१७
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ । २०७६-८-५
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ सम्बन्धमा । २०७६-८-४
कार्यक्रम पेश गर्ने बारे । २०७६-७-२६
आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा । २०७६-७-२६
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधी, २०७६ । २०७६-७-२४
आ.व. २०७५/७६ को सम्पत्ति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । २०७६-७-१४
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ संशोधित सहित । २०७६-७-५
आर्थिक विवरण सम्बन्धमा । २०७६-६-२९
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. ३) । २०७६-६-२७
राेजगार संयाेजककाे मासिक तलब सम्बन्धमा । २०७६-६-१५
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश)। २०७६-६-२
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. १ र गण्डकी प्रदेश)। २०७६-५-२५
सहभागिता सम्बन्धमा । २०७६-५-१५
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिमको प्रगति विवरणको ढाँचा । २०७६-५-११
रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तालिम (प्रदेश न‌ं. २) सहभागिता सम्बन्धमा । २०७६-५-११
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाका तस्विरहरु । २०७६-४-१६
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालसम्म प्राप्त प्रगतिको विवरण । २०७६-४-१६
वित्तीय प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०७६-४-१०
वित्तीय प्रगति विवरणको ढाँचा। २०७६-४-१०
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन अनुगमनको विवरण सम्बन्धमा । २०७६-३-१७
प्रगति विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । २०७६-३-५
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा । २०७६-३-५
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०७६-२-२३
तालीममा सहभागिता सम्बन्धमा । २०७६-१-२९
सशर्त अनुदान बाँडफाँडको विवरण। २०७६-१-२०
बेरोजगार व्यक्तिको दर्ता प्रक्रिया । २०७६-१-१७
श्री सबै स्थानीय तह–कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । २०७६-१-१३
श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश–कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । २०७६-१-१३
श्री सबै स्थानीय तह–अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी तथा त्रिपक्षीय समझदारी सम्बन्धमा । २०७६-१-९
श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश–अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी तथा त्रिपक्षीय समझदारी सम्बन्धमा । २०७६-१-९
श्री स्थानीय तहहरु सबै- बेरोजगार व्यक्तिहरुको संकलित विवरण उपलबध गराइदिने सम्बन्धमा । २०७६-१-८
श्री स्थानीय तहहरु सबै- स्थानीय तहभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । २०७६-१-८
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना । २०७६-१-८
श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश- रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । २०७५-१२-२७
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ. व. २०७५-२०७६ मा स्थानीय तहहरूलाई पठाईएको बजेटको विवरण । २०७५-१२-२७
रोजगार संयोजकको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची । २०७५-१२-२४
बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुले करार सम्झौता गर्न सम्पर्क राख्ने सम्बन्धमा । २०७५-१२-१४
सबै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरु, योजना महाशाखा प्रमुख तथा अधिकृतज्यूहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध । २०७५-१२-१३
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अभिमुखिकरण कार्यकम संचालन हुने स्थान तोकिएको सूचना । २०७५-१२-१३
सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा । २०७५-१२-१३
बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा -स्थानीय तह सबै । २०७५-१२-११
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्बन्धमा । २०७५-१२-१०
बेरोजगार व्यक्तिले दिने निवेदन- संसोधित अनुसूची-१ फाराम । २०७५-१२-९
अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्बन्धमा । २०७५-१२-५
बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा -श्री स्थानीय तह सबै । २०७५-१२-४
रोजगार संयोजक हाजिर भएको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना । २०७५-११-२७
सूचना । २०७५-११-१६
रोजगार संयोजकको करार सम्झौता सम्बन्धी सूचना । २०७५-११-१४
रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको । २०७५-१०-२८
रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । २०७५-१०-२
रोजगार संयोजकका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारहरुका लागि जानकारी । २०७५-१०-२
Verification सम्बन्धमा । २०७५-९-१८
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालसम्म प्राप्त प्रगतिको विवरण ।